>

INFRATER

„Utworzenie i rozwój Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych. Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną.”

 (akronim projektu: INFRATER)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nr projektu: RPDS.01.01.00-02-0004/20

Oś priorytetowa: 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”

Działanie: 1.1 „Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych”

Wartość projektu: 15 928 500,00 PLN
Wartość dofinansowania: 9 179 945,00 PLN
Okres realizacji projektu: 15/04/2021 – 30/04/2022

Kierownik projektu: dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji związanych z naturalnymi surowcami strategicznymi. Poprzez prowadzoną działalność B+R oraz usługową na nowo zakupionej specjalistycznej aparaturze wzmocniona zostanie innowacyjność oraz efektywność w szeroko pojętej branży surowcowej, przetwórczej i materiałowej.

Realizacja projektu umożliwi:

  • wspólne prowadzenie wieloletnich prac badawczych dążących do optymalizacji procesów

produkcyjnych i przeróbczych z efektywnością prowadzącą do „zero waste management”;

  • kierowanie pracami badawczo-rozwojowymi i badawczo–wdrożeniowymi dla opracowania nowych technologii materiałowych;
  • transfer zaawansowanych technologii i najlepszych dostępnych technik pomiędzy sektorem nauki, a sektorem przedsiębiorstw;
  • rozwój technologii znacząco ograniczających negatywny wpływ sektora energetycznego
    i surowcowego na środowisko naturalne;
  • podniesienie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez proinnowacyjną działalność badawczo-rozwojową;
  • poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury naukowo-badawczej Łukasiewicz-PORT.