>

Zespół badawczy z Katedry Optyki i Fotoniki w Politechnice Wrocławskiej

Zespół badawczy z Katedry Optyki i Fotoniki w Politechnice Wrocławskiej jest częścią Grupy Optyki światłowodów. Grupa dysponuje wiedzą i niezbędnym oprzyrządowaniem do badania światłowodów konwencjonalnych i specjalistycznych (w tym światłowodów fotonicznych) oraz różnorodnych elementów i urządzeń światłowodowych. Należą do nich pomiary fazowej i grupowej dwójłomności modowej w szerokim zakresie spektralnym, pomiary dyspersji modów polaryzacyjnych i dyspersji chromatycznej w szerokim zakresie spektralnym, pomiary strat transmisyjnych, zgięciowych i zależnych od polaryzacji.

Dodatkowo wykonywane są pomiary czułości włókien jednomodowych i dwójłomnych (czułość interferometryczna i polarymetryczna) na różne parametry fizyczne, takie jak temperatura, ciśnienie hydrostatyczne, obciążenie osiowe i poprzeczne, pomiary charakterystyk detekcyjnych siatek Bragga wpisanych we włókna specjalne. Grupa jest również w stanie wyprodukować i scharakteryzować siatki długookresowe różnego rodzaju światłowodach. Istotna część zakresu kompetencji grupy obejmuje symulacje i modelowanie elementów fotonicznych przy użyciu zaawansowanych narzędzi numerycznych. Obejmują one modelowanie liniowych i nieliniowych charakterystyk propagacyjnych i czujnikowych w światłowodach konwencjonalnych i specjalnych, światłowodowych siatkach Bragga, siatkach długookresowych oraz innych elementach światłowodowych i zintegrowanych.

dr inż. Jacek Olszewski (Lider zespołu)
Absolwent studiów magisterskich na kierunku inżyniera biomedyczna (2002 r.), doktor nauk fizycznych (2006 r.). Adiunkt w Katedrze Optyki i Fotoniki na Politechnice Wrocławskiej. Współautor ponad 70 artykułów w międzynarodowych czasopismach i materiałach konferencyjnych (h-index 14), 2 zgłoszone patenty, udział w 12 projektach badawczych. Odbył staż podoktorski oraz kilka zagranicznych staży naukowych. Specjalista w wykorzystaniu metody elementów skończonych w dziedzinie częstotliwości stosowanej do symulacji pól elektromagnetycznych w strukturach fotonicznych. Jego zainteresowania badawcze dotyczą modelowania numerycznego i projektowania falowodów optycznych do zastosowań czujnikowych.

https://www.researchgate.net/profile/Jacek-Olszewski

dr inż. Paweł Mrowiński
Adiunkt na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się badaniami optycznych właściwości nanostruktur kwantowych zintegrowanych w falowodowych układach fotonicznych. Aktualnie celem jego pracy jest badanie jednofotonowej emisji w zakresie trzeciego okna telekomunikacyjnego w warunkach rezonansowego pobudzania oraz obliczenia numeryczne metodami FDTD i FEM dla struktur falowodowych w kontekście wydajnej transmisji między układami InP i Si oraz w kontekście zastosowania falowodów SiO2/TiO2.

dr inż. Tadeusz Martynkien
Absolwent studiów magisterskich na kierunku inżyniera biomedyczna, doktor nauk fizycznych. Adiunkt w Katedrze Optyki i Fotoniki na Politechnice Wrocławskiej. Współautor ponad 70 publikacji z listy filadelfijskiej, wykonawca w ponad 10 grantach. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w modelowaniu numerycznym oraz charakterystyce eksperymentalnej falowodów oraz światłowodów specjalnych do zastosowań w optyce nieliniowej oraz czujnikach.

https://www.researchgate.net/profile/Tadeusz-Martynkien

dr inż. Adnrzej Gawlik
Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka techniczna (2014), doktor nauk fizycznych (2021). Adiunkt w Katedrze Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Laureat stypendium doktoranckiego Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), dla badań podstawowych o zastosowaniu w przemyśle, realizowanego na Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) oraz w ośrodku badawczym Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) w Belgii. Jego zainteresowania badawcze dotyczą oddziaływania światła z materią pod kątem zastosowań w nanofotonice i nanoelektronice.

inż. Piotr Kołodziej
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Nanoinżynieria, na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. W ramach pracy magisterskiej zajmuje się planarnymi strukturami fotonicznymi na bazie materiałów ceramicznych. W 2020 roku współpracownik Grupy Optyki Światłowodów na Politechnice Wrocławskiej przy badaniu parametrów światłowodów mikrostrukturalnych oraz pracownik techniczny w projekcie zajmującym się zintegrowanymi platformami fotonicznymi na bazie materiałów ceramicznych w ramach programu TEAM – NET.

mgr inż. Edyta Środa
Absolwentka studiów magisterskich (2019r.) na kierunku optyka, specjalność inżynieria optyczna i fotoniczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jako inżynier R&D ds. układów optycznych pracowała w firmie Scanway sp. z o.o. (2017 – 2019r.), realizując projekt badawczy finansowany ze środków NCBiR. Od 2019r. realizuje doktorat w Grupie Optyki Światłowodowej na Politechnice Wrocławskiej pod opieką prof. dr hab. Wacława Urbańczyka i dr Jacka Olszewskiego nt. właśności wybranych struktur fotonicznych wytwarzanych w technologii sol-gel. Dodatkowo uczestniczy w programie badawczym TEAM-NET finansowanych ze środków FNP. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na symulacjach numerycznych pasywnych struktur fotonicznych. Jest aktywnym członkiem organizacji SPIE i OPTICA.

mgr inż. Piotr Pala
Absolwent studiów magisterskich na kierunku optyka, specjalność inżynieria optyczna i fotoniczna (2019 r.) na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Jego praca magisterska dotyczyła symulacji numerycznych mikrostrukturalnych światłowodów w celu optymalizacji ich właściwości dyspersyjnych i nieliniowych pod kątem możliwości generacji solitonów. Obecnie realizuje doktorat ze specjalności Nauki Fizyczne na Politechnice Wrocławskiej. Współautor 2 publikacji JCR. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą symulacji numerycznych struktur optycznych metodą elementów skończonych i metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu. Poza tym posiada doświadczenie w symulacji i projektowaniu światłowodów, czujników opartych na powierzchniowym rezonansie plazmonowym oraz pasywnych elementów optyki planarnej.

inż. Karolina Gemza
Jest absolwentką studiów inżynierskich i studentką magisterskich na kierunku optyka, specjalność inżynieria optyczna i fotoniczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Od 2019 roku współpracuje z Grupą Optyki Światłowodów zarówno w projektach badawczych jak i w ramach prac dyplomowych. Od 2020 roku jest stypendystką w projekcie TEAM-NET HYPHa, gdzie zajmuje się głównie badaniem wytworzonych struktur planarnych. W ramach swojej pracy magisterskiej zajmuje się także modelowaniem rzeczywistych struktur falowodów i sprzęgaczy.

Falowody

W ramach projektu HYPHA zespół badawczy z Katedry Optyki i Fotoniki zajmuje się projektowaniem i modelowaniem numerycznym komponentów składowych fotonicznych układów zintegrowanych, takich jak falowody proste i zgięte, falowody przewężone, sprzęgacze, interferometry, rezonatory lub multipleksery. Symulacje przeprowadzane są przede wszystkim z wykorzystaniem oprogramowania bazującego na metodzie elementów skończonych w dziedzinie częstotliwości oraz metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu. Celem symulacji jest zaprojektowanie komponentów fotonicznych o wyidealizowanej geometrii oraz określonych właściwości propagacji optycznej (efektywnych współczynnikach załamania, rozkładach pól, stratach falowodowych i zgięciowych, współczynnikach sprzężenia, przesłuchach itp.) dla zadanych roboczych zakresów spektralnych. Zespół zajmuje się również charakterystyką eksperymentalną wytworzonych komponentów.