KIEROWNIK DZIAŁU BHP

Lokalizacja Wrocław
Termin składania aplikacji 30.08.2021

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Kierownik Działu BHP
Nr ref.: K/BHP/2021

Główne zadania i obowiązki:

 • Realizacja obowiązków z obszaru BHP, p. poż. oraz ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką organizacji.
 • Realizacja wymaganych prawem szkoleń z zakresu BHP (instruktaży ogólnych i szkoleń okresowych).
 • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i warunków pracy w Instytucie (sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań stanu bezpieczeństwa i higieny pracy), identyfikacja potencjalnych zagrożeń, proponowanie działań prewencyjnych i nadzór nad wdrażaniem działań pokontrolnych.
 • Opracowywanie instrukcji BHP, aktualizacja rejestru ryzyk na stanowiskach pracy ze wskazaniem czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji.
 • Ocena wdrażanych w Instytucie zmian techniczno-organizacyjnych pod kątem wymogów BHP i p. poż.
 • Zapewnienie nadzoru nad badaniami środowiska pracy, w tym określenie ich częstotliwości, organizacja badań i określenie z właściwymi k/o ewentualnych działań korygujących/prewencyjnych.
 • Udział w postępowaniu powypadkowym (przewodniczenie zespołowi powypadkowemu) – sporządzanie właściwej dokumentacji powypadkowej, monitorowanie realizacji wskazanych zaleceń powypadkowych.
 • Prowadzenie niezbędnych rejestrów, kompletowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji BHP zgodnie z wymaganiami prawa i wewnętrznymi regulacjami.
 • Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków BHP, p. poż. i ochrony środowiska.
 • Prowadzenie efektywnego zarządzania magazynem środków ochrony indywidualnej.
 • Przygotowywanie zapotrzebowania instytutu na postępowania przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz koordynacja dostaw w ww. zakresie.
 • Efektywne zarządzanie Działem BHP.

Wymagane kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studiów podyplomowych w tym samym zakresie. Mile widziane wykształcenie chemiczne lub biotechnologiczne.
 • Uprawnienia do wykonywania obowiązków Służby BHP.
 • Uprawnienia do wykonywania obowiązków Inspektora p. poż.
 • Znajomość prawa i regulacji z zakresu BHP, p. poż. i ochrony środowiska i umiejętność stosowania ich w praktyce.
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze laboratoryjnym.       
 • Samodzielność w realizacji zadań.
 • Umiejętność ustalania priorytetów i organizacji pracy.
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na stanowisku Lidera Obszaru.
 • Wynagrodzenie adekwatne do poziomu kompetencji i doświadczenia zawodowego.
 • Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej.
 • Dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Bezpłatne miejsce parkingowe.
 • Pracę na terenie zielonego kampusu naukowego.

Aplikacje należy przesyłać w terminie do 30.08.2021 r. za pośrednictwem formularza na stronie:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=c160993c6cb54de5ba62f88486a30142

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://port.org.pl/kariera/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.