IV Konferencja Biobanków Polskich

IV KRAJOWA NAUKOWO-SZKOLENIOWA KONFERENCJA BIOBANKÓW POLSKICH

BBMRI.pl i BBMRI-ERIC – partnerstwo dla nauki

6-7 grudnia 2021 r.

Konsorcjum BBMRI.pl ma przyjemność zaprosić do udziału w czwartej Krajowej Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich, organizowanej w dniach 6-7 grudnia 2021 roku w formule zdalnej. Wydarzenie ma na celu prezentację osiągnięć polskiego środowiska biobankowego i podsumowanie pięciu lat członkostwa Polski w strukturach europejskiej infrastruktury BBMRI-ERIC. Zapraszamy szczególnie przedstawicieli jednostek zrzeszonych w Polskiej Sieci Biobanków oraz wszystkie osoby zajmujące się tematyką pobierania i biobankowania ludzkiego materiału biologicznego, medycyny personalizowanej i wykorzystania ludzkiego materiału biologicznego do badań prowadzonych w Polsce.

Celem konferencji będzie również zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami biobankującymi i omówienie wyzwań stojących obecnie przed polskimi biobankami.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie jest finansowane w ramach projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wydarzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Liczba miejsc jest ograniczona. Formularz rejestracyjny dla uczestników jest dostępny w zakładce Rejestracja.

Poniedziałek 6 grudnia 2021 r.
9:00-9:15 Otwarcie konferencji
9:15-10:00 Wykład plenarny – TBD
10:00-12:00 Sesja 1. „Pięć lat BBMRI.pl i Polskiej Sieci Biobanków”

prezentacja efektów i rezultatów projektu BBMRI.pl

12:00-13:00 Przerwa obiadowa
13:00-14:30 Sesja 2.  „Pięć lat członkostwa Polski w BBMRI-ERIC”

prezentacja osiągnięć polskiego środowiska biobankowego w infrastrukturze na poziomie międzynarodowym

14:30-16:00 Sesja 3. TBD

prezentacja dorobku i infrastruktury polskich biobanków

Wtorek 7 grudnia 2021 r.
9:00-11:00 Sesja 4. „Biobankowanie w praktyce”

współpraca naukowa, projekty, kohorty naukowe, dane

11:00-12:00 Sesja plakatowa
12:00-13:00 Przerwa obiadowa
13:00-15:00 Sesja 5. „Wyzwania dla biobankowania”

aspekty organizacyjne i prawne funkcjonowania biobanków

15:00-15:15 Zakończenie konferencji

 

Uwaga: program konferencji może ulec zmianie.

Regulamin IV Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich

 1. Postanowienia ogólne.
  • Poniższe zasady stosuje się do uczestników IV Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 roku w formie zdalnej (dalej „Konferencja”). Organizatorem Konferencji jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska (dalej “Organizator”), wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum BBMRI.pl wymienionymi poniżej. Niniejszy dokument reguluje także zasady rejestracji na Konferencję odbywającą się poprzez stronę internetową Konferencji, określane dalej jako zasady uczestnictwa w Konferencji i zasady ochrony danych osobowych.
  • Konferencja odbywa się w języku polskim i angielskim.
  • W skład Konsorcjum BBMRI.pl wchodzą:
   • Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii,
   • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
   • Gdański Uniwersytet Medyczny,
   • Uniwersytet Łódzki,
   • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
   • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
   • Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.
 1. Rejestracja udziału w Konferencji.
  • Rejestracji udziału w Konferencji można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Konferencji www… przed upływem terminu wskazanego przez Organizatora.
  • Udział w Konferencji jest bezpłatny. Koszty organizacji Konferencji pokryte są ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach realizacji projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”.
  • Potwierdzenie dokonania rejestracji wysyłane jest na adres e-mail wskazany przez uczestnika.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia rejestracji kolejnych uczestników po przekroczeniu limitu liczby możliwych uczestników wynikającego z warunków technicznych lub innych istotnych przyczyn dotyczących organizacji Konferencji.
 1. Rezygnacja z udziału w Konferencji.
  • Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres bio@port.lukasiewicz.gov.pl.
 1. Zobowiązania Organizatora.
  • Organizator dołoży wszelkich starań, aby Konferencja zorganizowana była zgodnie z najwyższymi standardami.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji.
  • Przed rozpoczęciem Konferencji Organizator prześle uczestnikom informacje niezbędne do uzyskania dostępu do transmisji online Konferencji.
 1. Odpowiedzialność uczestników.
  • Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem udziału w Konferencji i zaakceptowania ich. Zasady określone w tym dokumencie są integralną częścią formularza rejestracji do udziału w Konferencji i są wiążące dla wszystkich uczestników. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża akceptację Regulaminu.
  • Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby organizacji Konferencji i uczestnictwa w niej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże podanie ich jest niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji.
  • Wszystkie wykłady w ramach Konferencji odbędą się w formie zdalnej (online). Uczestnicy są zobowiązani do zapewnienia sobie wyposażenia i łącza internetowego niezbędnego do uczestniczenia w przekazie internetowym Konferencji.
 1. Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) ŁUKASIEWICZ – PORT (Administrator) informuje, że:
   • Administratorem danych osobowych przekazywanych ŁUKASIEWICZ – PORT w ramach niniejszego postępowania (i dla celów zawarcia i wykonywania umowy w jego wyniku) jest (dane kontaktowe): Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, KRS: 0000850580; NIP:893140523;biuro@port.lukasiewicz.gov.pl („Administrator”).
   • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Kontakt z IOD: iod@port.lukasiewicz.gov.pl Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych.
   • Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu rejestracji i udziału w IV Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków
  • Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu promocji oraz transmisji online przez Internet IV Naukowo-Szkoleniowej Konferencji Biobanków Polskich, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 roku przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGI wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum BBMRI.pl oraz publikacji materiału video z ww. konferencji przez SIEĆ BADAWCZĄ ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII; Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wnosząc skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Podanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne, jednakże podanie ich jest niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Konferencji.
  • Dane uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane podmiotom trzecim oraz będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  • Dane osobowe przetwarzane w celu organizacji Konferencji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  • Podczas Konferencji Organizator ma prawo cyfrowej rejestracji obrazów i filmów na potrzeby dokumentacji przebiegu i promocji Konferencji oraz na potrzeby swojej promocji.
  • Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo lub terytorialnie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie, przetwarzanie, zwielokrotnianie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania, na w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że zdjęcia i nagrania dokonane podczas Konferencji mogą być umieszczane w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji atam.org.port.pl oraz na otwartych lub zamkniętych stronach internetowych oraz na portalach społecznościowych Facebook, Twitter itp.
  • Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, głosu, mowy zarejestrowanych podczas Konferencji w ramach zapisów w punkcie 7.
  • W przypadku braku zgody uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku, głosu, mowy, uczestnik jest zobligowany do poinformowania o tym Organizatora za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji (email: bio@port.lukasiewicz.gov.pl) nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem Konferencji.
 1. Przepisy końcowe
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www…
  • Polityka Prywatności jest dostępna na stronie Konferencji w zakładce „Polityka prywatności”.
  • Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany zaczną obowiązywać w terminie siedmiu dni od dnia ich publikacji.

 

 

Prosimy o kontakt na adres mailowy:

bio@port.org.pl