PELLINO

Logo Narodowego Centrum Nauki

„Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez białko Pellino 3 w odpowiedzi na infekcje wirusowe”
(akronim: PELLINO)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „SONATA BIS 5”

Wartość projektu: 1 994 800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 994 800,00 PLN
Okres realizacji projektu: 22/04/2016 – 21/04/2021

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jakub Siednienko

Cytozolowe receptory kwasów nukleinowych odgrywają znaczącą rolę w nieswoistej odpowiedzi odpornościowej. Wynika to ze zdolności tych białek do rozpoznawania i wiązania wirusowego i bakteryjnego RNA lub DNA, a następnie uruchamiania kaskad sygnałowych, które w konsekwencji prowadzą do produkcji IFN i/lub cytokin prozapalnych. Celem projektu jest scharakteryzowanie procesu regulacji transkrypcji i aktywności wewnątrzkomórkowych receptorów zdolnych do wykrywania obecności RNA pochodzenia wirusowego (RIG-I i MDA5) przez ligazę ubikwityny Pellino 3.