Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Materiałów

Laboratorium świadczy usługi badawcze dotyczące badań materiałowych pod względem analizy ich składu, struktury oraz właściwości. W laboratorium badane są materiały z szerokiego zakresu inżynierii materiałowej obejmujące głównie metale i ich stopy, materiały polimerowe i kompozyty, materiały ceramiczne, półprzewodnikowe oraz nanomateriały. Prowadzone badania wykorzystują mikroskopię elektronową oraz sił atomowych, dyfrakcję rentgenowską, spektroskopię XPS, techniki związane z analizą właściwości materiałów dotyczące przemian fizykochemicznych oraz badania degradacji materiałów. Laboratorium prowadzi również praktyczne szkolenia i warsztaty z zakresu stosowanych technik.